De Bethelkerk Twittert

Hetzelfde is meer!

Zoals uit de recentelijk gepubliceerde jaarrekening 2018 en de eerder vastgestelde begroting voor 2019 valt op te maken is het huishoudboekje van onze gemeente op dit moment niet op orde. Op basis van de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 zijn de jaarlijkse uitgaven hoger dan de inkomsten. Als deze disbalans hierin blijft bestaan zullen we met de huidige tekorten over 5 tot 10 jaar failliet zijn. Deze boodschap lijkt wat tegenstrijdig.., want we zijn toch een rijke gemeente met een significant banktegoed..? Dat is een terechte opmerking, maar alleen de personele lasten en de vaste bijdragen aan het landelijk kerkverband bedragen op jaarbasis al ca. € 500.000, met andere woorden, we hebben, ondanks dat het grote bedragen zijn, ‘maar’ iets meer dan een jaar als reserve om onze vaste uitgaven te dekken en die reserve neemt op dit moment snel af. Met enkele mensen in dienst is het wenselijk om deze reserve van een €500.000 euro aan te houden om zodoende ook in extreme onvoorziene situaties verantwoordelijkheid te kunnen blijven nemen voor de predikanten en medewerkers die bij ons werkzaam zijn.

 

 

Wij blijven een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap die Gods liefde in daden en woorden uitdraagt. We weten ons daarbij geborgen in de hand van DE Vader. Standvastig en overtuigd en juist daarom nemen we onze verantwoording en onderkennen het belang om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Onze geloofsgemeenschap staat voor verschillende uitdagingen. Vanuit financieel perspectief onder andere de uitdagingen:

 

  • houdbaarheid inclusief betaalbaarheid van de huidige organisatie; concreet, substantiële verschillen in financiële bijdrage
  • vertrouwen, loyaliteit en betrokkenheid over de hele breedte van onze geloofsgemeenschap.

 

Als met Zijn zegen vanuit onze geloofsgemeenschap ‘de goede dingen’ op ‘een goede manier’ gedaan worden, is de overtuiging dat er tijdig oplossingen komen voor de uitdagingen die er zijn. Komende jaren moet een passend evenwicht worden gevonden voor inkomsten en uitgaven. Concreet wordt duidelijk of de Bethelkerk ‘te weinig’ inkomsten genereert of ‘te veel’ uitgeeft. Passend evenwicht vinden we enerzijds door zaken te stoppen of te veranderen die niet of nauwelijks bijdrage aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap en anderzijds door (extra) inkomsten te genereren voor zaken die een substantiële bijdrage leveren aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap. Dit vanuit een gedeeld beeld over de geloofsgemeenschap die wij samen (willen) vormen. Bovenstaande is niet nieuw. In de achterliggende jaren zijn bewust op inhoud keuzes gemaakt. Concreet, is er in sommige situaties gekozen om ‘vooruit’ geld uit te geven (investeren) vanwege het belang voor de opbouw van onze gemeente en missionaire roeping. Los van de hiervoor benoemde beoordeling welk uitgavenpatroon past bij wat wij als gemeente nastreven, vragen wij u om te overwegen uw gift om te zetten in een periodieke gift in het kader van voor hetzelfde geld geef je meer. Mocht blijken dat het kostenniveau in de toekomst afneemt en we geld overhouden, dan is dat positief op deze manier hebben we meer middelen om van onze rijkdom te delen en tevens onze doelen te behalen.

 

Hoe geef je voor hetzelfde geld meer?

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De CGK is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), voor meer informatie zie https://www.bethelkerk.nl/anbi. Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%. Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift. Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. Zie hiervoor onderstaand voorbeeld (met een verzamelinkomen van €40.000, een gift van €400 en een belastingtarief van 42%):

 

Rekenvoorbeeld voor 'Met hetzelfde geeft u meer'

Bovenstaande is een illustratief voorbeeld het is van belang om uw persoonlijke situatie te beoordelen.

 

Hoe nu verder?

Indien u besluit een periodieke gift te doen, dan dient u de ‘Overeenkomst periodieke giften’ van de website van de belastingdienst te downloaden en aan de penningmeester ter ondertekening doen toekomen. Let hierbij op dat de overeenkomst getekend dient te worden voordat u de gift overmaakt. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@bethelkerk.nl.

Download hier de Overeenkomst Preriodieke Giften van de website van de belastingdienst

Met vriendelijke groet,
Chris van Engeland Penningmeester