Gedragscode medewerkers jeugdwerk Bethelkerk

De Bethelkerk te Veenendaal vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde medewerkers die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden.
 

Daarom registreren wij als kerkelijke gemeente alle vrijwillige medewerkers (vanaf 18 jaar) waarin in de registratie opgenomen is dat de medewerkers zich houden aan de Gedragscode Medewerker Jeugdwerk. Van het kerkelijk bureau ontvangt de medewerker de registratie met de gedragscode. Bij registratie stem je de gedragscode en dien je volgens de gedragscode te handelen.

 

  1. De medewerker is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de jongere zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De medewerker onthoudt zich ervan het kind/de jongere te behandelen op een wijze die het kind/de jongere in zijn waardigheid aantast.
  3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van het kind/de jongere dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het kind/de jongere. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en het kind/de jongere tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De medewerker mag het kind/de jongere niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met het kind/de jongere en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  7. De medewerker heeft de plicht het kind/de jongere naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind/de jongere is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.
  9. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die buiten proportie zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover contact op te nemen met de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.

 

Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen en een melding doen bij het SMKR (Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties).

 

Deze gedragscode is op 7 november 2017 vastgesteld door het moderamen van de Bethelkerk te Veenendaal.

 

In deze toelichting wordt uitgelegd waarom de ‘Gedragscode Veilig Jeugdwerk’ is opgesteld en waarom je bij je registratie hebt ingestemd met het handelen volgens de gedragscode.

 

De grenzen in het contact tussen medewerkers/vrijwilligers en kinderen/jongeren in het jeugdwerk zijn niet altijd eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Voor kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om zich te ontwikkelen. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen waar we in ons (vrijwilligers)werk mee in contact komen absoluut ontoelaatbaar zijn.

 

 

In art. 249 van het Wetboek van Strafrecht staat: “Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.” Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering met jeugdigen beneden de 16 jaar verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 244, 245,247, 248a, 249). En het afbeeldingen maken van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 240b).

 

 

Wat in de strafwetgeving verboden is, is natuurlijk ook niet toelaatbaar in het Jeugdwerk. Naast seksueel misbruik, zijn er ook andere seksueel grensoverschrijdende gedragingen of ongewenste omgangsvormen waarmee de waardigheid van het kind of de jongere in gedrang zou kunnen komen en die dus niet toelaatbaar zijn. De Bethelkerk te Veenendaal vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde medewerkers die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden.

 

 

Wij willen dat iedereen zich in de Bethelkerk veilig kan voelen, daarom hebben wij als Bethelkerk te Veenendaal voor al onze (vrijwillige) medewerkers die werkzaam zijn in ons Jeugdwerk of vanuit een andere hoedanigheid contact hebben met kinderen en/of jongeren een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, wordt je geregistreerd bij het Kerkelijk Bureau van de Bethelkerk. In de registratie is opgenomen dat je zult handelen volgens de gedragscode. De gedragscode wordt met de registratie meegestuurd. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die voorleggen aan de jeugdcommissie.